Formulario Alta de Socios

No caso de socio familiar ten dereito a 3 carnets. Indique a continuación o nome de 2 personas aderidas ao mesmo.
Precio total: 35€
Precio total: 65€
Precio total: 85€
Precio total: 100€

Ingreso número de conta ABANCA:
ES95 2080 5353 7930 4002 9268

Concepto: Abono socio - [Nome e Apelidos]


En cumprimento do Regulamento Europeo 679/2016 de protección de Datos Persoais e a regulación nacional sobre a protección de datos, infórmolle que os datos que nos facilita nesta solicitude de socio son precisos para cumprir as obrigas legais que regulan o dereito de asociación, que obrigan a levar un rexistro actualizado de socios; tamén os utilizamos para emitir o carné de socio, o control do acceso ás instalacións e eventos que organice ou xestione o club, a comunicación de actividades, reunións, actos, etc.. relativos ao balonmán e ao deporte en xeral. Na páxina web do club www.balonmanxiria.com pode revisar unha declaración mais completa da nosa política de protección de datos. O titular dos datos poderá exercer os seus dereitos de acceso, rectificación e cancelación nos termos establecidos nas normas de aplicación dirixíndose por escrito as Escolas de Balonmán Xiria no domicilio ou no correo electrónico que pode atopar en https://www.balonmanxiria.com/contacto

Máis información https://www.balonmanxiria.com/socios/

Escolas de Balonmán en Carballo, A Coruña